Fundacja SONATA

Cele Statutowe Fundacji:

  1. upowszechniania wykonawstwa orkiestrowego Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA" im. Bogumiła Łepeckiego
  2. wspierania i pomocy w organizowaniu występów krajowych i zagranicznych Orkiestry,
  3. podnoszenie poziomu artystycznego, etycznego i kulturalnego członków Orkiestry;
  4. popieranie i upowszechnianie twórczości i wykonawstwa o wysokim poziomie artystycznym i duchowym,
  5. rozwoju kultury i sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego
  6. upowszechniania tradycji i historii Oręża Polskiego, promocji obronności i budowy  wizerunku Sił Zbrojnych RP, także poza granicami kraju
  7. promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą
  8. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich

 

KONTO FUNDACJI: BGK 95 1130 1020 0013 4381 6420 0001
KRS:  0000297702
NIP:    1132716670
REGON: 141377675

 

ZOBACZ STRUKTURĘ FUNDACJI